Τι κάνουμε

Το εργοστάσιο της PFIC Ltd στη Νέα Καρβάλη, Καβάλας, αποτελείται από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής:

  • Μονάδες φωσφορικού οξέος (χωρητικότητα 75.000 MTPY P2O5)
  • Τρεις (3) μονάδες παραγωγής λιπασμάτων (συνολική χωρητικότητα 750.000 MTPY)
  • Αυτόνομος ιδιωτικός λιμένας για τη φόρτωση / εκφόρτωση προϊόντων και πρώτων υλών.
  • Διάφορες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων και σταθμός συσκευασίας για NPK.
  • Υπάρχει επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταφορέων ιμάντα για τη μεταφορά των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, που διασυνδέουν το λιμάνι, τις αποθήκες και τις μονάδες παραγωγής.